Všeobecné obchodné podmienky

pre jednotlivcov

I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom webových stránok www.pisaniehravo.sk (ďalej tiež len „webové stránky“) a poskytovateľom služieb ponúkaných na týchto stránkach je Psaní Hravě s.r.o. , spoločnosť je vedená u Mestského súdu v Prahe pod spisovou značkou C 333644, IČO: 09273336, so sídlom Mírového hnutí 869/22, Háje, 149 00 Praha 4, (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „prevádzkovateľ“ alebo „my“).

2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti užívateľov pri využívaní služieb ponúkaných na webových stránkach a ďalšie právne vzťahy súvisiace s užívaním webových stránok.

3. Prípadné platby môžu byť realizované prostredníctvom platobnej brány (napríklad GoPay); použitie platobnej brány sa riadi obchodnými podmienkami poskytovateľa tejto platobnej brány.

4. Účelom webových stránok je prezentácia a prevádzkovanie online kurzu Písanie Hravo užívateľom (ďalej tiež len „kurz“ alebo „Písanie Hravo“ ) a poskytnutie platformy k uzavretiu licenčnej zmluvy pre plné využitie tohto kurzu.

5. Písanie Hravo je iba nástrojom na výučbu písania všetkými desiatimi. Nezaručujeme a ani nemôžeme garantovať, že sa vďaka nemu naozaj naučíte písať všetkými desiatimi. Prečo? Pretože to závisí viac na vás ako na nás. Predovšetkým na vašej motivácii, dôslednosti a tiež na miere precvičovania i v reálnom živote. (Napríklad pri písaní e-mailov).

6. Písanie Hravo môže obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje alebo typografické chyby, ktoré opravíme hneď, ako ich odhalíme. Vaše postrehy a pripomienky sú vítané.

II. Používateľský účet a osobné údaje

1. V prípade, že máte záujem o využitie kurzu, je nutné si najprv vytvoriť používateľský účet (ďalej len „účet“) prostredníctvom registračného formulára dostupného na webových stránkach. Registrácia, resp. vytvorenie účtu, je podmienená súhlasom s týmito VOP. Registráciu môžete vykonať na základe e-mailovej adresy alebo prepojením s účtom na Facebooku alebo Googlu.

2. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete v našich Zásadách spracovania osobných údajov.

III. Licencia

1. Registráciou získavate bezplatný prístup ku kurzu v obmedzenom rozsahu (prvé 4 úrovne), aby ste sa zoznámili s užívateľským rozhraním a vyskúšali si prácu s kurzom.

2. Ak sa rozhodnete zakúpiť neobmedzenú licenciu, získate časovo neobmedzený prístup do aplikácie, a to vždy k jej aktuálnej verzii.

3. Plná licencia je obmedzená pre jednu osobu a nie je možné sprístupniť ju ďalšej osobe. Preto nie je možné prechod kurzom reštartovať. Avšak všetky úrovne zostanú dostupné aj po ich úspešnom absolvovaní. Sprístupnením kurzu inej osobe prostredníctvom svojho používateľského účtu prekročíte rozsah licencie a vystavíte sa riziku postihu podľa autorského zákona.

4. Udelená licencia bude trvať po dobu trvania používateľského účtu.

5. V prípade porušenia licenčnej dohody má prevádzkovateľ právo vypovedať zmluvu bez náhrady zaplateného licenčného poplatku.

6. Vyhradzujeme si právo rozhodnúť o ukončení poskytovania kurzu a v dôsledku tohto rozhodnutia vypovedať licenciu. O tomto rozhodnutí vás budeme informovať e-mailom najmenej 3 mesiace vopred.

7. Vyhradzujeme si právo v budúcnosti do kurzu doplniť nové časti aplikácie a tie osobitne spoplatniť. V rámci zakúpenej licencie však budete naďalej môcť využívať Písanie Hravo najmenej v takom rozsahu, v akom ste ho mohli využívať v čase zakúpenia licencie.

8. Vyhradzujeme si právo zmeniť typ licencií a ich špecifikácie, pričom na túto zmenu vždy upozorníme vopred e-mailom a v rámci aplikácie. Táto zmena sa nedotkne už zakúpených licencií, prípadne vám licenciu zmeníme tak, aby obsahovala aspoň to, čo ste si pôvodne zakúpili.

9. Kurz Písanie Hravo , ako aj webové stránky, ich obsah, texty, obrázky a logo, je kolektívnym autorským dielom podliehajúcim ochrane podľa zákona. Oprávneným vykonávateľom všetkých majetkových autorských práv k uvedenému je prevádzkovateľ.

IV. Dostupnosť a kompatibilita

1. Písanie Hravo je online kurz koncipovaný ako SaaS (Software ako služba); pre jeho využívanie je nutné byť po celý čas pripojený na internet.

2. Písanie Hravo je prispôsobené a testované pre aktuálnu verziu internetových prehliadačov Chrome a Firefox. Snažíme sa, aby Písanie Hravo fungovalo správne aj v iných prehliadačoch. To vám ale nemôžeme zaručiť. (Najmä pri použití starších verzií prehliadača Internet Explorer nemusí kurz fungovať správne. S istotou možno uviesť, že nie je použiteľný vo verzii Internet Explorer 8 a starších). Výnimočne sa môže stať, že Písanie Hravo nebude fungovať správne ani v niektorom z vyššie uvedených prehliadačov. Dôvodom môže byť napríklad kombinácia aplikácií a rozšírenia prehliadača, ktoré sú nainštalované na počítači užívateľa. Pokiaľ na takúto chybu narazíte, informujte nás prosím. A zároveň vyskúšajte iný prehliadač.

3. Prevádzkovateľ vyvinie maximálne úsilie, aby obmedzil výpadky v prevádzke webových stránok a kurzu. Nezaručuje však žiadnu konkrétnu úroveň dostupnosti. Najmä je bezmocný v prípade výpadku na strane poskytovateľa hostingu stránok alebo v prípade výpadku poskytovateľa internetového pripojenia užívateľa.

4. Písanie Hravo býva nepravidelne aktualizované. Nemusíme vás o tom vopred informovať. V prípade, že na aktualizáciu alebo z iného dôvodu bude potrebná vopred plánovaná servisná odstávka, budete vopred upozornení na webových stránkach alebo e-mailom. Prípadnú nedostupnosť kurzu v primeranej frekvencii a dĺžke nebude prevádzkovateľ nijako kompenzovať a nejde z jeho strany o vadu plnenia.

5. Písanie Hravo je primerane zabezpečené proti zneužitiu údajov, ktoré nám o sebe poskytujete. Môže však dôjsť k útoku na tieto dáta a môže sa stať, že vaše údaje budú zneužité. Ak takýto útok odhalíme, dáme vám o ňom vedieť do 72 hodín. Za takéto zneužitie nie je prevádzkovateľ zodpovedný.

V. Ceny, platba a reklamácie

1. Cena za plnú licenciu pre jednotlivca je uvedená na webových stránkach. Vyhradzujeme si právo cenu v budúcnosti meniť tým, že zmeníme cenu na webových stránkach a v platobnom rozhraní. Licencie zakúpené za iných podmienok zostávajú v rovnakom rozsahu platné bez ohľadu na neskoršie zmeny.

2. Licenciu možno zakúpiť aj formou darčekového poukazu pre tretiu osobu. V takomto prípade potom táto tretia osoba pre získanie plnej licencie zadá kód uvedený na darčekovom poukaze. (V danom prípade požadujeme súhlas s týmito VOP jednak od osoby, ktorá poukaz kupuje, tak aj od osoby, ktorá ho využíva.)

3. Poskytovateľ licencie nie je platcom DPH - uvedená cena preto DPH nepodlieha. V prípade, že sa v budúcnosti platcom DPH stane, bude k cene pripočítaná DPH vo výške podľa aktuálnej zákonnej sadzby.

4. Licenčný poplatok je možné uhradiť prostredníctvom platobnej brány alebo bankovým prevodom. Doklad o vykonanej platbe (faktúru) na vyžiadanie zašleme na uvedenú e-mailovú adresu. Akceptáciou týchto VOP nám dávate súhlas so zasielaním dokladov v elektronickej podobe.

5. Užívatelia - jednotlivci si môžu nákup licencie do 30 dní od zaplatenia rozmyslieť a odstúpiť od zmluvy; v takom prípade im bude vrátený zaplatený licenčný poplatok v plnom rozsahu. Podmienkou však je, že licenciu nevyužijú pre postup v kurze ďalej ako do 7. úrovne, klávesy TO, vrátane. V prípade nákupu darčekového poukazu môže od zmluvy odstúpiť výlučne ten, kto poukaz zakúpil; podmienkou je, že poukaz nebol využitý. Odstúpenie od zmluvy musí užívateľ oznámiť prevádzkovateľovi e-mailom na adresu info@pisaniehravo.sk najneskôr posledný deň lehoty, inak nie je odstúpenie účinné. Do tela e-mailu zahrnie text so svojím menom a priezviskom: „Oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytovaní kurzu Písanie Hravo , ktorý som si objednal a zaplatil dňa xx. Čiastku za kurz mi, prosím, vráťte na bankový účet č. Xx/xx.“

6. V prípade, že bude užívateľ považovať kurz za službu chybne poskytnutú a uplatní nárok na právo z chybného plnenia (tj. reklamáciu služby), oznámi to prevádzkovateľovi e-mailom na adresu info@pisaniehravo.sk. Prevádzkovateľ prijatie takého e-mailu bez zbytočného odkladu potvrdí a posúdi oprávnenosť uplatňovaného nároku.

VI. Poučenie pre spotrebiteľa

1. Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania (ďalej tiež ako "spotrebiteľ") uzatvára zmluvu s podnikateľom. Prevádzkovateľ je podnikateľom.

2. Spotrebiteľ má zo zákona právo odstúpiť od zmluvy uzavretej dištančným spôsobom do 14 dní od uzavretia zmluvy (čo je práve náš prípad). Prevádzkovateľ túto zákonnú povinnosť rozšíril a poskytuje spotrebiteľovi túto možnosť postupom uvedeným v článku V ods. 6 týchto VOP po dobu 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

3. Toto právo však spotrebiteľ stráca v prípade, že už sa začalo s plnením. Za začatie plnenia sa považuje nad rámec zákonných povinností tiež prípad, keď spotrebiteľ licenciu využije a prekročí 7. úroveň (klávesy „TO“).

4. Prevádzkovateľ vráti spotrebiteľovi zaplatený licenčný poplatok najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

5. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy tiež písomne listom zaslaným na adresu sídla prevádzkovateľa. V takom prípade bude mať odstúpenie podobu rovnakú ako v článku V ods.5.

6. V prípade, že vznikne medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom spor, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže sa spotrebiteľ obrátiť na Českú obchodnú inšpekciu so sídlom Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, ktorá má právomoc viesť konanie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napríklad na adrese https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ alebo prostredníctvom e-mailu adr@coi.cz.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Znenie týchto VOP môžeme jednostranne meniť či doplňovať. V prípade, že by sa takáto zmena týkala užívateľov, ktorí už naše služby využívajú, oznámime im každú takúto zmenu vhodným spôsobom (prostredníctvom používateľského účtu alebo e-mailom).

2. V prípade, že by vzťah založený týmito VOP obsahoval medzinárodný prvok, dohodli sa strany na voľbe práva Slovenskej republiky. V prípade súdneho sporu si strany (prevádzkovateľ a spotrebiteľ) zvolili okresný súd v Českej republike. Tým nie sú dotknuté vaše spotrebiteľské práva vyplývajúce vám zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Ak sa stane niektoré z ustanovení VOP neplatným alebo neúčinným, namiesto týchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia len vo vzťahu k určitému subjektu alebo k určitej skupine subjektov nie je dotknutá platnosť a účinnosť týchto ustanovení voči iným subjektom.

4. Všetka komunikácia bude prebiehať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na našich webových stránkach (aktuálne to je info@pisaniehravo.sk). Prípadnú zmenu kontaktných údajov včas zverejníme na našich webových stránkach. Zmenu vašich kontaktných údajov nám, prosím, bezodkladne oznámte. Môžete nás tiež kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára na našich webových stránkach.

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 5. 2019.