Písanie hravo – adaptovaná verzia

pre žiakov s poruchami učenia, pre nevidiacich a slabozrakých

Výučba písania všetkými desiatimi v zjednodušenej verzii, ktorá je prispôsobená aj pre žiakov so ŠVVP (špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami).

Vyskúšajte to hneď teraz
Vytvoriť účet
 • nezahlcuje pozornosť množstvom rušivých zrakových či sluchových podnetov
 • nestresuje požiadavkami na rýchlosť
 • cvičenie je možné opakovať podľa potreby, žiak v kurze nepadá na nižšiu úroveň
 • ovládanie je intuitívne a bez nárokov na technické zručnosti práce na PC
 • ponúka možnosť výberu veľkosti a typu písma v hrách
 • celé rozhranie a texty sú dostatočne kontrastné pre používateľov so zrakovým postihnutím, je tiež prispôsobené pre hlasové čítačky
 • pre žiakov so zrakovým postihnutím (všetky formy)
 • pre žiakov so ŠVVP, ktorí majú napr. vývinové poruchy učenia, autizmus, mentálne postihnutie alebo pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia

Adaptovaná verzia je určená aj na integráciu žiakov so ŠVVP a so zrakovým postihnutím v bežnej škole. V jednej triede sa môžu učiť spolu s ostatnými žiakmi, ktorí používajú klasickú verziu kurzu Písanie Hravo.

 • prehľad o výsledkoch žiaka - učiteľ môže sledovať vývojový trend výkonu žiaka (napr. na školských hodinách nestabilný, ale výborný doma, často trénuje...)
 • možnosť vyučovať spoločne žiakov so ŠVVP alebo so zdravotným postihnutím aj bez neho
 • možnosť usporiadať písomné súťaže v triede v písaní všetkými desiatimi
 • didaktická a metodická podpora
 • aktivizuje a motivuje žiaka (herný aspekt, možnosť súťažiť a porovnávať sa so spolužiakmi, okamžitý prehľad o vlastnom výkone, ktorý nemusia poznať ostatní spolužiaci, časová blízkosť a reálna možnosť zlepšenia, možnosť pracovať na cvičeniach, keď žiak nie je unavený/v strese z neúspechu a negatívnych reakcií spolužiakov)
 • automatizovaný proces písania na klávesnici uľahčuje koncentráciu na obsah, pomáha dlhšie udržať aktívnu pozornosť (striedanie krátkych cvičení, motivačných správ, zbieranie hviezdičiek)
 • písanie na klávesnici zabezpečuje čitateľnosť (deti so ŠVVP majú častokrát ťažko čitateľné písmo)
 • žiak získava potrebnú rýchlosť pre školskú prácu (písanie na klávesnici je výrazne rýchlejšie ako písanie na klávesnici)
 • príprava na úspešné ukončenie stredoškolského alebo vysokoškolského vzdelávania a na ľahší vstup na trh práce
 • inkluzívna podpora = skutočné a úplné začlenenie žiaka so zrakovým postihnutím do bežného školského vzdelávacieho programu
 • pomáha zlepšiť kvalitu každodenného života nevidiacich tým, že ich učí efektívne komunikovať v písomnej forme
 • zameriava sa na rozvoj techniky písania a ovládania klávesnice, čím šetrí čas, zdravie a peniaze
 • znižuje závislosť zrakovo postihnutého človeka od iných

V spolupráci so

INSPO 2021

Písanie hravo - online aplikácia na písanie na klávesnici prístupná užívateľom so zdravotným postihnutím
Pozrite si aj video o verzii pre nevidiacich z Agory 2021: Písanie Hravo (jarná Agora 2021 ONLINE)

Cenník

Ceny sú vrátane DPH. Učiteľ a asistent pre nevidiacich majú vždy bezplatnú licenciu.

1) Individuálna licencia

časovo neobmedzená adaptovaná licencia pre jednotlivcov
Je možné hradiť z peňazí, ktoré má žiak v Odporúčaní z PPP alebo SPC na nákup pomôcok.
119 € jednorazovo

2) Zvýhodnená licencia pre školy

ročná adaptovaná licencia pre žiaka
Za každých 15 zakúpených štandardných školských licencií si môžete kúpiť jednu ročnú adaptovanú licenciu za zvýhodnenú cenu.
69 € na žiaka na rok

3) Multilicencia pre špeciálnu školu

neobmedzený počet ročných adaptovaných licencií
Táto zvýhodnená licencia je pre školy, ktoré sa zameriavajú na výučbu žiakov so zrakovým a iným postihnutím.
569 € pre celú školu na rok

Tip na financovanie

Adaptovanú verziu Písanie Hravo môžete objednať ako kompenzačnú pomôcku pre jednotlivých žiakov na základe odporúčania školského poradenského zariadenia (PPP, SPC) od 2. stupňa podporných opatrení. A to ako výukový, kompenzačný či na rozvoj funkcie zameraný softvér.

Prajete si zaistiť výučbu pre vašu školu alebo inštitúciu?

Napíšte nám

„Písanie Hravo je výborne prístupné pre nevidiacich.“

Radek Pavlíček
Radek Pavlíček
certifikovaný špecialista na prístupnosť webu, Poslepu.cz
Online kurz Písanie Hravo pre nevidiacich a slabozrakých je ideálnym príkladom didaktickej pomôcky, ktorá bola vytvorená s ohľadom na skutočné potreby užívateľov so zrakovým postihnutím, a je tak pre nich v maximálne možnej miere prístupná a použiteľná.

„Písanie Hravo je vhodné aj pre žiakov s mentálnym handicapom.“

Bc. Bohuslava Heinrichová
Bc. Bohuslava Heinrichová
ZŠ a SŠ Aš
ZŠ a SŠ Aš
ZŠ a SŠ Aš
ZŠ a SŠ Aš
Sme škola, ktorá vzdeláva prevažne žiakov s ľahkým až stredným mentálnym handicapom a hoci vieme, že sa žiaci nenaučia písať všetkými desiatimi perfektne, zaobstarali sme im kurz Písania Hravo.

Kurz predčil všetky očakávania. Otvára žiakom priestor na cvičenie koordinácia oko-ruka, dáva im spätnú väzbu, žiaci s ním zažívajú úspech a precvičujú si znalosti písmen na klávesnici.

Celkovo kurz žiakom ponúka množstvo výhod, z ktorých žiaci ťažia. Žiakov navyše kurz veľmi baví. Preto ďakujeme a prajeme veľa spokojných užívateľov.

Časté otázky

Písanie Hravo - adaptovaná verzia je zjednodušená verzia klasického kurzu prispôsobená individuálnym potrebám žiakov s poruchami učenia, mentálnym postihnutím a nevidiacich a slabozrakých.

Prostredie kurzu sme zjednodušili, sprehľadnili a upravili tak, aby bolo plne prístupné. Vďaka tomu je kurz vhodný pre žiakov so SVP, ktorí pri učení potrebujú viac času a individuálny prístup. Nevidiaci užívatelia môžu kurz absolvovať pomocou hlasového odčítača. Súčasťou je aj hlasová nápoveda.

Všetky úpravy sme testovali s nevidiacimi a slabozrakými žiakmi aj dospelými.

Rastúci trend inklúzie ukazuje na citeľnú absenciu kvalitnej výučby písania na klávesnici pre žiakov so SVP a tiež so zrakovým postihnutím v bežných školách.

Transkript online nadviazal vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Českého rozhlasu projektovú spoluprácu s firmou Písanie Hrave a spoločne adaptovali jeden z existujúcich online kurzov výučby písania všetkými desiatimi. Tím projektu tvoria odborníci pre oblasť profesionálneho písania na klávesnici, výučby a profesijného rozvoja nevidiacich rýchlopisárov.

Cieľom tejto realizácie je sprístupniť osobám s ťažkým postihnutím zraku herný online kurz Písanie Hrave, ktorý využíva stále viac základných a stredných škôl v SR. Ako hlavný výstup tohto projektu vzniklo riešenie uvedenej aplikácie prístupné vzhľadom na špecifické potreby tejto skupiny užívateľov vrátane metodickej podpory a didaktickej podpory učiteľom a asistentom.

Áno, adaptovaná verzia je určená aj na integráciu žiakov so SVP a zrakovým postihnutím v bežnej škole. Žiaci s adaptovanou verziou sa môžu učiť spoločne s ostatnými žiakmi, ktorí používajú bežnú verziu kurzu Písanie Hravo.
Áno môže. Prístup k štatistikám možno zriadiť tak pre asistenta, ako aj pre rodičov a pre ďalších zúčastnených.
Áno môže. Odkiaľkoľvek, kde je internet a klávesnica, sa môže žiak k svojmu účtu prihlásiť.
 • Overte, že máte na svojom účte nastavenú adaptovanú verziu. To môžete urobiť tak, že prejdete na prehľad svojej licencie vo svojom účte. Pokiaľ adaptovanú verziu nemáte a chcete ju, kontaktujte nás.
 • V prípade, že máte viac používateľských účtov, overte, že ste prihlásený v tom, u ktorého je nastavená adaptovaná verzia. Ak si nie ste istí, či ste si vytvorili viac užívateľských účtov alebo ktorý účet je v adaptovanej verzii, pre tieto informácie nás kontaktujte.
 • Overte nastavenie čítačky podľa návodu.
 • Skúste spustiť aplikáciu v inom prehliadači.

Kontaktujte nás

Napíšte nám na e-mailovú adresu adaptovane@pisaniehravo.sk, pre koľko používateľov chcete používať Písanie Hravo. Čoskoro sa vám ozveme a spoločne vyriešime objednávku.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať aj telefonicky na +420 603 383 474.

Lenka Strnadelová

+420 603 383 474

adaptovane@pisaniehravo.sk