Prípadová štúdia: Každodenná motivácia a objektívne hodnotenie Písanie Hravo

od | 05. 03. 2024

V dnešnej digitálnej ére je klávesnica nevyhnutnou súčasťou nášho života a s tým súvisí aj dôležitosť schopnosti písať všetkými desiatimi. Učiteľ IKT z Gymnázia Havlíčkův Brod, pán Ing. Adam Ferencz, pristúpil k výzve pripraviť svojich študentov na štúdium a odbornú prax s výhodou ovládania klávesnice kreatívnym prístupom. V tomto článku sa dozviete viac o tomto kreatívnom prístupe a na samom konci uvidíte jeho postup krok za krokom.

Výzva

Tradičné metódy vyučovania písania všetkými desiatimi často narážajú na nedostatok motivácie a angažovanosti žiakov. To viedlo pána Ferencza k hľadaniu nových riešení. Pritom práve pravidelné krátke precvičovanie je kľúčové pre zvládnutie zručnosti písania. Pán Ferencz si to uvedomoval a rozhodol sa vytvoriť motivačný systém hodnotenia v spojení s kurzom Písanie Hravo.

Ing. Adam Ferencz, učiteľ IKT a programovania, Gymnázium Havlíčkův Brod
Instagram: @brodskygympl

Popri svojej pedagogickej práci sa venuje taitiež organizácii doučovania študentov prostredníctvom projektu learningtriangle.cz

„Chcel som hlavne motivovať deti, aby každý deň cvičili. Bolo dôležité, aby si uvedomili hodnotu pravidelného cvičenia a videli, ako sa ich zručnosti zlepšujú. Deti vopred vedeli, že za každý mesiac písania v aplikácii Písanie Hravo dostanú známku a poznali kritériá, podľa ktorých sa táto známka určuje.“

Gamifikácia pre motiváciu

Spojením kurzu Písanie Hravo so systémom hodnotenia založeným na gamifikácii vytvoril pán Ferencz prostredie, v ktorom každý deň strávený cvičením prispieva k celkovej známke študenta. Míľniky, získanie korunky, hviezdičky za bezchybnosť – to všetko bolo premyslene použité na motiváciu študentov.

Stratégie hodnotenia Písanie Hravo

„Pri navrhovaní systému som chcel zabezpečiť, aby bol spravodlivý a transparentný, ale zároveň dostatočne flexibilný, aby odrážal individuálne potreby každého študenta. Výsledky z aplikácie Písanie Hravo som prepojil so zohľadnením času stráveného pri každodennom opakovaní cvičení. Okrem toho som určil skóre za dosiahnutie míľnikov v hre a za získanie korunky. Hviezdičky som používal aj za precvičovanie bez preklepov.“

Technológie a výučba: spojenie pre úspech

Pomocou technológie a dát z aplikácie Písanie Hravo vytvoril pán Ferencz účinný nástroj na sledovanie a hodnotenie pokroku žiakov. Stiahnuté údaje z aplikácie prepojil v excelovskej tabuľke s vlastnou hodnotiacou škálou. Známkou ohodnotil strike míľniky, ďalšia jedna známka bola za získanie korunky a za počet hviezdičiek, kedy míľnikom bolo dosiahnutie 500 hviezdičiek.

Každý mesiac sa potom deťom udeľovala priebežná známka za čas strávený v kurze Písanie Hravo, inými slovami za snahu. Tento prístup nielenže zvyšoval motiváciu žiakov, ale poskytoval aj cennú spätnú väzbu o ich pokroku. Určenie výslednej známky za písanie všetkými desiatimi bolo ďalej doplnené záverečným testom písania vo forme súťaže v aplikácii.

pán Ferencz so svojimi žiakmi

„Mojím cieľom bolo, aby sa deti venovali písaniu aspoň 5-20 minút denne. Dôležité bolo, aby trénovanie bolo pravidelné a konzistentné, čo sa odrazilo na ich celkovom výkone. Určila som, koľko dní počas mesiaca môžu žiaci trénovať, vrátane víkendov, okrem prázdnin a školských výletov. Za každý deň dostali v priemere 2 body, t. j. cvičili 5 až 20 minút. Ak cvičili menej ako 5 minút, dostali 0,5 bodu. Za 5 až 20 minút získali 2 body a za čas nad 20 minút získali maximálne možné skóre 2,5 bodu.

Limit na žiaka sa rovnal maximálnemu počtu dní možného cvičenia krát 2 body. Mesačná známka sa získala určením percentuálneho podielu, koľko bodov z celkového počtu bodov žiak získal. Tento systém bol navrhnutý tak, aby bol spravodlivý a motivujúci pre všetkých žiakov.“

Pre mesačnú známku bolo teda nevyhnutné získať najprv percentá, teda body, vyplývajúce zo súhrnu aktivít zaznamenaných v programe Písanie Hravo.

prehľad aktivity v Písanie Hravo

Porovnanie tried

Pán Ferencz poskytol konkrétne údaje o výsledkoch svojho prístupu. Svoju metódu zaviedol hneď, takže porovnanie prebehlo s inou triedou jeho kolegu z tej istej školy, pri ktorej sa neuplatňoval rovnaký systém hodnotenia. Porovnanie ukázalo výrazne vyššiu úroveň pravidelnosti a angažovanosti študentov pána Ferencza.

Študenti pána Ferencza strávili počas sledovaného obdobia nácvikom písania spolu 12 hodín a 2 minúty a získali v hre 6799 hviezdičiek. Zatiaľ čo žiaci jeho kolegov dosiahli 6 hodín a 46 minút praxe a 2160 hviezdičiek.

V triede pána Ferencza vychádza čas tréningu na jedného žiaka 7 minút a 42 sekúnd. Študent získal v priemere 8,1 hviezdičky. U študentov jeho kolegu každý študent trénoval len 2 minúty a 34 sekúnd a získal 3 hviezdičky.

Tento rozdiel v zapojení a dosiahnutých výsledkoch je priamym výsledkom motivačného systému hodnotenia Písanie Hravo, ktorý zaviedol pán Ferencz.

„Výhodu tejto metódy vidím v tom, že ma motivovala k pravidelnému cvičeniu a naučil som sa to lepšie, ako keby som sa to naučil jednorazovým testom.“

Amálie Bártíková – študentka z triedy pána Ferencza

Individuálne porovnanie

Na ďalšie zdôvodnenie účinnosti zavedeného systému pán Ferencz poskytol podrobné výsledky dvoch študentiek, ktoré priamo demonštrujú rozdiely vo výsledkoch. Tieto výsledky sú zaznamenané v dvoch tabuľkách, kde v prvej sú uvedené údaje od žiačky jeho triedy, ktorá vykazovala výrazne lepšie výsledky v tréningu a pravidelnosti. V druhej tabuľke sú uvedené výsledky žiačky z triedy jeho kolegu, kde sa prístup motivačného hodnotenia nepoužíval.

Tieto tabuľky poskytujú dôkaz o vplyve systému na zlepšenie angažovanosti a výkonu žiakov.

prehľad tréningu žiačky s metodikou
prehľad tréningu žiačky s metodikou

prehľad tréningu žiačky bez metodiky
prehľad tréningu žiačky bez metodiky

Výsledok a reflexia

Úspech tohto systému sa prejavil nielen vo zvýšenom záujme študentov o nácvik písania, ale aj v ich celkovom výkone a sebadôvere. Vďaka denným správam a hodnoteniu bol pokrok žiakov jasný a motivujúci.

Potvrdilo sa, že kombinácia technológie, gamifikácie a pravidelného hodnotenia môže výrazne zlepšiť proces učenia. Dôležitým zistením je, že motivácia študentov je kľúčom k ich úspechu.

Záver

Príbeh Gymnázia Havlíčkův Brod je inšpiratívnym príkladom toho, ako kreatívne prístupy využívajúce moderné technológie – v tomto prípade aplikáciu Písanie Hravo – môžu zmeniť tradičné vyučovacie metódy a viesť k výraznému zlepšeniu motivácie a výkonu študentov.


Postup určenia známky:

Raw import

Import

Počet

Na obrázku je zvýraznená skutočnosť, že žiak hral 327 sekúnd (5,45 min.) hry Písanie Hravo za jeden deň, preto získal 2 body. Celkovo za všetky dni v septembri získal 44 bodov.

Percentá

Týchto 44 bodov zodpovedá 95,65 % maximálneho možného počtu bodov.

V klasifikačnej stupnici toto percento zodpovedá známke výborná+.

Známka

Mohlo by vás zaujímať

Klávesové skratky pre PC: písanie a úprava textu

Klávesové skratky pre PC: písanie a úprava textu

Ovládanie počítača pomocou klávesnice je oveľa rýchlejšie ako pomocou myši. Klávesové skratky vám pomôžu napísať a upraviť text rýchlejšie a skôr, než by ste zabudli, čo ste vlastne chceli urobiť.   Ak máte počítač Mac, klávesové skratky nájdete v samostatnom...