Podmienky odporúčacieho programu

Základné informácie

Predmetom odporúčacieho programu (alebo tiež affiliate programu) je propagácia Písanie Hravo za províziu z predajov.
Prevádzkovateľom je Lukáš Zídka, IČO: 87977346, Praha, Mierového hnutia 869/22. Partnerom je fyzická alebo právnická osoba registrovaná v affiliate programu projekte Písanie Hravo, ktorá súhlasí s podmienkami uvedenými na tejto stránke (ďalej len Podmienky) .

Sú dva spôsoby, ako sa zapojiť do tohto odporúčacieho programu

  1. affiliate zľavový kód
  2. affiliate odkaz

Affiliate zľavový kód

Prevádzkovateľ pridelí Partnerovi zľavový kód na zľavu pre jeho používateľov (sledujúci, fanúšikovia...) vo výške 5 €. Pri uplatnení tohto kódu pri nákupe sa Partnerovi započíta provízie 5 €. Prevádzkovateľ si s Partnerom dohodnú dátum skončenia platnosti takéhoto zľavového kódu. Počet uplatnenie kódu nie je obmedzený, ak nie je dohodnuté inak.

Affiliate kód a jeho spracovanie

Po registrácii do doporučovacího programu je Partnerovi pridelený unikátny odkaz vo forme https://www.pisaniehravo.sk/?a=ID_PARTNERA. Pre započítanie preklikov je potrebné na Písanie Hravo odkazovať cez tento odkaz.

Započítavajú sa konverzie (nákupy plnej verzie alebo darčekového poukazu) vykonané do 60 dní od prvej návštevy užívateľa preklikom cez odkaz Partnera. Pre asociáciu Partnera s používateľom sa najprv používa cookie, avšak po registrácii používateľa je Partner asociovaný s účtom používateľa. Vďaka tomu sa pri nákupe plnej verzie Partnerovi započíta konverzie aj v prípade, že skôr registrovaný užívateľ nakoniec uskutoční nákup z iného zariadenia.

Podmienkou pre započítanie provízie je, že zákazník má povolené cookies a aspoň do registrácie (vytvorenie účtu na Písanie Hravo) pracuje na rovnakom počítači v rovnakom prehliadači (kvôli využitiu cookies). Prevádzkovateľ negarantuje započítania konverzie Partnerovi v prípadoch, ktoré znemožňujú použitie tu popísaného technického riešenia (napr. užívateľ nemá povolené cookies).

Na Písanie Hravo možno odkazovať bežným odkazom alebo pomocou obrázku (banneru apod.). Zoznam použiteľných grafických reklamných formátov poskytuje Prevádzkovateľ. Atypické formáty je možné individuálne dohodnúť .

Je prísne zakázané

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnenie odkazov na stránkach Partnerov. Ak bude obsah stránok v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo s vyššie uvedenými pravidlami, má Prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a Partnerovi tak zaniká nárok na províziu .

Provízie

Výška provízie je 5 € za jeden uskutočnený nákup.

Ak používateľ pri nákupe uplatnil zľavový kód (či už affiliate kód Partnera alebo iný), nezapočítava sa prípadná provízia z Partnerova affiliate odkazu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku provízie bez predchádzajúceho upozornenia. Nová výška provízie je Partnerovi oznamované prostredníctvom e-mailu uvedeného pri registrácii.

Prehľad o aktuálnej výške provízie a počte uskutočnených predajov poskytneme Partnerovi na vyžiadanie e-mailom. info@pisaniehravo.sk. Do 5 pracovných dní mu zašleme aktuálne výsledky.

Vyplatenie provízie

Partner môže požiadať o vyplatenie provízie zaslaním e-mailu na adresu info@pisaniehravo.sk. Ak je Partner podnikateľom, je povinný vystaviť na províziu pred jej vyplatením faktúru so splatnosťou 30 dní na adresu Prevádzkovateľa, uvedenú v hlavičke týchto Podmienok, a zaslať nám ju na e-mail info@pisaniehravo.sk. Ak Partner nemôže vystaviť faktúru, bude mu provízia vyplatená na základe vopred uzatvorenej zmluvy o dielo .

Minimálna čiastka pre vyplatenie provízie je 20 €.

Samotná provízia je Partnerovi pripísaná až vo chvíli, keď je čiastka za nákup uhradená zákazníkom na účet Prevádzkovateľa.

Provízia Partnerovi nie je počítaná:

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov spravovaných Prevádzkovateľom nájdete tu.

Partneri, ktorí sa registrovali do partnerského programu, súhlasia so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom programe.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zlyhaním, chybou alebo výpadkom online systému a internetovej siete.

Vypovedanie zmluvy Prevádzkovateľom a Partnerom je možné kedykoľvek bez udania dôvodu.

V prípade porušenia týchto Podmienok si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť affiliate účet Partnera a zablokovať tým výplatu jeho provízií. Zostatok na účte potom pripadne Prevádzkovateľovi.

Platnosť týchto Podmienok nie je časovo obmedzená. Podmienky môžu byť Prevádzkovateľom jednostranne aktualizované.