Podmienky odporúčacieho programu

Základné informácie

Predmetom affiliate programu je propagácia Písanie Hravo za províziu z predajov.
Prevádzkovateľom je Lukáš Zídka, IČO: 87977346, Praha, Mierového hnutia 869/22. Partnerom je fyzická alebo právnická osoba registrovaná v affiliate programu projekte Písanie Hravo, ktorá súhlasí s podmienkami uvedenými na tejto stránke (ďalej len Podmienky) .

Affiliate kód a jeho spracovanie

Po registrácii do affiliate programu je Partnerovi pridelený unikátny kód. Pre započítanie preklikov musí na Písanie Hravo odkazovať v tomto formáte: https://www.pisaniehravo.sk/?a=KOD (kde KÓD je pridelený kód). Je možné odkazovať aj na ľubovoľné podstránky webe, za takýto odkaz treba tiež pripojiť ?a=KOD, teda napr. https://www.pisaniehravo.sk/darcekovy-poukaz/?a=KOD.

Pri prvej návšteve používateľa sa kód a čas tejto návštevy uložia do cookie s platnosťou 60 dní. Pri registrácii používateľa sa dáta z cookie prenesú do databázy. Pri nákupe plnej verzie sa pre započítaní konverzie Partnerovi použijú dáta z databázy (užívateľ je v tom okamihu vždy zaregistrovaný a prihlásený) .
Pri kúpe darčekového poukazu užívateľ nemusí byť registrovaný, v takom prípade sa použijú dáta z cookie.
Z uvedeného vyplýva, že akonáhle sa používateľ registruje, bude konverzia započítaná aj v prípade, že ju urobí z iného zariadenia, než z akého sa registroval. U neregistrovaného užívateľa toto bohužiaľ nemožno technicky zabezpečiť a konverzie z iného zariadenia sa teda nezapočítavajú .
Prevádzkovateľ negarantuje započítanie konverzie Partnerovi v prípadoch, ktoré znemožňujú použitie tu popísaného technického riešenia.

Forma reklamy

Na Písanie Hravo možno odkazovať bežným odkazom alebo pomocou obrázku (banneru apod.). Zoznam použiteľných grafických reklamných formátov poskytuje Prevádzkovateľ. Atypické formáty je možné individuálne dohodnúť .

Je prísne zakázané:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnenie odkazov na stránkach Partnerov. Ak bude obsah stránok v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky alebo s vyššie uvedenými pravidlami, má Prevádzkovateľ právo odstúpiť od zmluvy a Partnerovi tak zaniká nárok na províziu .

Provízie

Výška provízie je 5 € vrátane DPH za jeden uskutočnený nákup. Provízia je Partnerovi počítaná z každého nákupu, ktorý zákazník uskutoční do 60 dní od prvej návštevy webu Písanie Hravo cez partnerský odkaz. Podmienkou je, že zákazník má aspoň pri prvej návšteve a pri registrácii (alebo pri kúpe darčekového poukazu) povolené cookies a pracuje na rovnakom počítači i prehliadači .

Ak používateľ pri nákupe uplatnil zľavový kód, provízia sa nezapočítava. Toto neplatí, ak sa Partner a Prevádzkovateľ vopred písomne ​​dohodnú inak. .

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť výšku provízie bez predchádzajúceho upozornenia. Nová výška provízie je Partnerovi oznamované prostredníctvom e-mailu uvedeného pri registrácii..

Prehľad o aktuálnej výške provízie a počte uskutočnených predajov poskytne Prevádzkovateľ Partnerovi na vyžiadanie emalom. info@pisaniehravo.sk. Do 3 pracovných dní mu zašleme aktuálne výsledky.

Vyplatenie provízie

Partner môže požiadať o vyplatenie provízie zaslaním e-mailu na adresu info@pisaniehravo.sk. Ak je Partner podnikateľom, je povinný vystaviť na províziu pred jej vyplatením faktúru na adresu Prevádzkovateľa, uvedenú v hlavičke týchto Podmienok, a zaslať nám ju na e-mail info@pisaniehravo.sk. Splatnosť faktúry vystavenej Partnerom je 30 dní. Ak Partner nemôže vystaviť faktúru, bude mu provízia vyplatená na základe vopred uzatvorenej zmluvy o dielo .

Minimálna čiastka pre vyplatenie provízie je 500 €.

Samotná provízia je Partnerovi pripísaná až vo chvíli, keď bude objednaná služba zákazníkom uhradená na účet Prevádzkovateľa.

Provízia Partnerovi nie je počítaná:

Ochrana osobných údajov

Informácie o ochrane osobných údajov spravovaných Prevádzkovateľom nájdete tu.

Partneri, ktorí sa registrovali do partnerského programu, súhlasia so zasielaním e-mailových správ, ktoré budú slúžiť na zasielanie noviniek a informácií súvisiacich s kampaňami v províznom programe.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú zlyhaním, chybou alebo výpadkom online systému a internetovej siete.

Vypovedanie zmluvy Prevádzkovateľom a Partnerom je možné kedykoľvek bez udania dôvodu.

V prípade porušenia týchto Podmienok si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť affiliate účet Partnera a zablokovať tým výplatu jeho provízií. Zostatok na účte potom pripadne Prevádzkovateľovi.

Platnosť týchto Podmienok nie je časovo obmedzená. Podmienky môžu byť priebežne aktualizované.